__________________________________________________________________________

 
 
 
 
  NUMERACIÓ
  CÀLCUL
 
  SUMA
  RESTA
  MULTIPLICACIÓ
  UNA MICA DE TOT
  PROBLEMES
  MESURES

__________________________________________________________________________