CÀLCUL
 
  DIVISIÓ
  UNA MICA DE TOT
  OPERACIONS COMBINADES
 
 
 
 
 
  SISTEMA MÈTRIC DECIMAL
  LA CIRCUMFERÈNCIA I EL CERCLE
  PROBLEMES GEOMÈTRICS
  ÀREA DE FIGURES PLANES
  MÚLTIPLES I DIVISORS
 

_________________________________________________________________________